علی اشرفی

درباره من

دکتر علی اشرفی
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/4/25)

استنادات

278

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/28)

استنادات

148

مقالات

26

h-index

6

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-1377

کارشناسی ریاضی

سمنان

1377-1379

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

تهران

1387-1390

دکترای تخصصی- تحقیق در عملیات

یو پی ام مالزی

تجارب

1397 تا کنون

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

برنامه ریزی خطی و غیر خطی

تحلیل پوششی داده ها

نظریه بازیها

برنامه ریزی نیمه معین

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24
A descent family of the spectral Hestenes–Stiefel method by considering th
A SLACKS-BASED MEASURE OF EFFICIENCY FOR PARALLEL AND SERIES PRODUCTION SYSTEMS
JORDAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS(2016)
^علی اشرفی*, 9218050004
Cost, Revenue and Profit Efficiency Models in Generalized Fuzzy Data Envelopment Analysis
Fuzzy Information and Engineering(2017)
^علی اشرفی*, 9218050004
A New Modified Scaled Conjugate Gradient Method for Large-Scale Unconstrained Optimization with Nonconvex Objective Function
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2018)
9311520001, ^علی اشرفی*
Generalized Fuzzy Inverse Data envelopment Analysis Models
International Journal of Industrial Mathematics(2019)
^علی اشرفی, 9218050004*
Generalized Fuzzy Slacks-Based Measures of Efficiency and its Applications
JORDAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS(2019)
^علی اشرفی*, 9218050004
An enhanced russel measure of efficiency in the presence of non-discretionary factors in data envelopment analysis
PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIE(2012)
^علی اشرفی
A NEW MODIFIED STRUCTURED BFGS ALGORITHM BY UTILIZING A NEW MODIFIED SECANT EQUATION
JOURNAL OF NONLINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS(2019)
9311520001, ^علی اشرفی*
ابرکارایی بر پایه مدل SBM در تحلیل پوششی دادههای فازی تعمیم یافته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2019)
9218050004, ^علی اشرفی*
A new hybrid conjugate gradient method for large-scale unconstrained optimization problem with non-convex objective function
COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS(2019)
9311520001, ^علی اشرفی*
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از نظریه بازی همکارانه و ارزش هسته ای SBM مبتنی بر مدل ورودی محور
تحقیق درعملیات در کاربردهای آن(2020)
^علی اشرفی*, 9611520001
SDO AND LDO RELAXATION APPROACHES TO COMPLEX FRACTIONAL QUADRATIC OPTIMIZATION
RAIRO - Operations Research(2021)
^علی اشرفی*, 9611520004
A compact difference scheme for time-fractional Black-Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: American options
Computational Methods for Differential Equations(2021)
9611521003, احمد رضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
Numerical pricing based on fractional Black–Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: Double barrier options
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS(2021)
9611521003, احمدرضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
The efficiency of the hotel industry in Singapore
TOURISM MANAGEMENT(2013)
^علی اشرفی, Hsin-Vonn Seow, Lai Soon Lee, Chew Ging Lee
Quadratic double-ratio minimax optimization
OPERATIONS RESEARCH LETTERS(2021)
9611520004, ^علی اشرفی*, Yong Xia
A new descent spectral Polak–Ribière–Polyak method based on the memoryless BFGS update
COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS(2021)
9711520001, ^علی اشرفی*
Numerically Pricing Nonlinear Time-Fractional Black– Scholes Equation with Time-Dependent Parameters Under Transaction Costs
COMPUTATIONAL ECONOMICS(2022)
9611521003, احمدرضا یزدانیان*, ^علی اشرفی, ^سیدمهدی محمودی
Efficiency measurement of Malaysia's Palm oil refineries applying two-star production system by DEA
INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT(2013)
Zahra Shahverdi, ^علی اشرفی, Suhaila Hj Abd Jalil
A descent family of three--term conjugate gradient methods with global convergence for general functions
PACIFIC JOURNAL OF OPTIMIZATION(2022)
9711520001, ^علی اشرفی*
A family of the modified three-term Hestenes–Stiefel conjugate gradient method with sufficient descent and conjugacy conditions
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING(2023)
9711520001, ^علی اشرفی*
A descent family of the spectral Hestenes–Stiefel method by considering the quasi-Newton method
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2023)
9711520001, ^علی اشرفی*
A descent spectral Dai–Liao method based on the quasi–Newton aspects
NUMERICAL ALGORITHMS(2023)
9711520001, ^علی اشرفی*
روشی جدید برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نظریه بازی همکارانه
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2024)
^علی اشرفی*, 9611520001
A new approach for ranking decision-making units in data envelopment analysis by using communication game theory
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(2024)
9611520001, ^علی اشرفی*
ترکیب ناحیه اعتماد غیر یکنوا با یک شعاع وفقی جدید برای مسایل بهینه سازی نامقید
Journal of Decisions and Operations Research(2024)
9911520005, ^علی اشرفی*
Efficiency measurement of two-stage processes with shared inputs and outputs by DEA: an application on malaysian palm oil refineries
5th international conference on advances in Applied science and Environmental Engineering(2016-03-12)
^علی اشرفی*
ارایه رویکردی جهت ارزیابی کارایی هزینه با نرخ نامطمئن
دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2019-05-01)
9711520002*, ^علی اشرفی
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا: مدل لی و مدل سهم مرز مرجع
سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی(2019-11-13)
9611520001, ^علی اشرفی
روش فرا ابتکاری HS بهبودیافته برای حل مساله برنامهریزی کسری درجه دوم با یک محدودیت درجه دوم
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^علی اشرفی, 9611520004
یک خانواده کاهشی از روشهای گرادیان مزدوج سه جمله ای
پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2022-11-16)
9711520001*, ^علی اشرفی
خانواده ای کاهشی از مدل HS طیفی مبتنی بر روش شبه نیوتن
پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی(2023-01-25)
9711520001*, ^علی اشرفی
تحلیل کارایی مقیاس سود و تخصیصی فرایند های تولید دو مرحله ای با تحلیل پوششی داده ها
پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2012-05-16)
^علی اشرفی, زهرا شاهوردی
تحلیل کارایی تکنیکی، مقیاسی، تخصیصی و هزینه‌ی سیستم‌های شبکه‌ای با قیمت‌های متفاوت
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^علی اشرفی
سنجش کارایی سیستم های شبکه ای با داده های نامطلوب
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^علی اشرفی
بررسی هزینه هر جواب مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از DEA
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علی اشرفی
مروری بر روش های رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علی اشرفی
ارائه یک مدل دینامیکی در تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری ابر کارایی مبتنی بر متغیرهای کمکی در سیستم شبکه ای
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علی اشرفی
Modification of Centralized Resource Allocation Model with Variable Return to scale using Assurance Region Method
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^علی اشرفی
Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach for fuzzy data
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علی اشرفی
Modified Centralized resource allocation model with variable return to scale for fuzzy data
دوازدهمین کنفرانس بین المللی آنالیز پوشش داده(2014-04-17)
^علی اشرفی, سهند دانشور
The maximal benefit-cost ratio for fuzzy data
چهاردهمین کنفرانس ایرانی سیستم های فازی ایران(2014-08-19)
^علی اشرفی
اصلاحاتي بر روش ناحيه اعتماد براي حل دستگاه معادلات غيرخطي
رضايي پارسا زهرا(تاریخ دفاع: 1402/12/21) ، مقطع : دكتري
يك روش گراديان مزدوج سه جمله اي با روند راه اندازي مجدد كاربردي از آن در حل مسائل بازيابي تصوير
بسطامي متين(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش گراديان مزدوج سه جمله اي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
رحيميان محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهيافت‌هايي جهت بهبود روش‌هاي گراديان مزدوج سه‌جمله‌اي و طيفي در مسائل بهينه‌سازي نامقيد
خوش سيماي برگرد مريم(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
تحليل پوششي داده هاي عدد صحيح: سنجش كارائي و ابركارائي
عزيزي حديثه(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزشگذاري اختيار معامله براساس معادله بلك-شولز كسري از طريق رويكرد عددي
رضايي ميراركلايي مريم(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
ارائه روشهايي براي حل مسائل بهينهسازي كسري درجه دوم
زارع آرزو(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : دكتري
روش بهينه سازي چندهدفه براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها
خاسمي مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كارايي واحدهاي تصميم گيرنده با داده هاي منفي در تحليل پوششي داده ها
بلوكي ناصري آريا(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تحليل پوششي داده هاي دومرحله اي غيرهمكارانه
اسدي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كارايي بازه اي در تحليل پوششي داده ها با استفاده از نقاط ايده آل
گودرزي مارال(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تحليل پوششي داده هاي فازي با خروجي هاي فازي نامطلوب
ميرزائي سيد محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش كارايي در DEA دومرحله اي تركيبي با ورودي هاي اضافي
رزمي فايزه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي مبتني بر متغيرهاي كمكي براي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي
قيطاني ساناز(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تجمع وزنها در تحليل پوششي داده هاي شبكه اي چندمرحله اي
مستقيم ندا(تاریخ دفاع: 1397/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي دومرحله اي: تصوير مرزي و دوآليتي
ياراحمدي مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص منابع براساس مدل تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي خطي چندهدفه
محمدي سمانه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل يكپارچه ابركارايي بر مبناي مدلهاي SBM و Additive
رياضي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلهاي تحليل پوششي داده ها جهت انتخاب سنجشهاي عملكرد تحت بازده به مقياس متغير
ستوده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم هاي گراديان مزدوج اصلاح شده
خوش گام زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/21) ، مقطع : دكتري
مسئله برنامه ريزي خطي با پارامترها و قيود فازي نوع 2 بازه اي
يوسفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي DEA جديد براي سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده دومرحله اي
طاعتي فروغ(تاریخ دفاع: 1395/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد شبكه هاي زنجيره تأمين
شريفي ندا(تاریخ دفاع: 1395/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم گراديان مزدوج PRP براي مسائل غيرخطي بزرگ مقياس
كردي هانيه(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي از روش هاي گراديان مزدوج فلچر – ريوز اصلاح شده كاهشي
مرادي شايسته(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل تحليل پوششي داده هاي فازي تعميم يافته
منصوري كليبر مژگان(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : دكتري
مجموعه هاي احاطه كننده و رابطه آنها با ميانگين فاصله رئوس در گراف ها
طاهرپور مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل كسري خطي چند هدفي با رويكرد فازي
فلاح ابراهيم(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك مدل DEA شبكه اي جديد بر مبناي مدل SBM
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كارايي و تخمين بازده به مقياس براي داده هاي منفي در تحليل پوششي داده ها
فراتي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش كارايي به وسيله مدل تحليل پوششي داده اي فازي
صمصامي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كارايي چند دوره اي و شاخص بهره وري مالكويست در سيستم هاي توليد دومرحله اي
كرمي نازنين(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي وقوع بازه اي گرافهاي دوبخشي
خرد شوكت(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيار خريد دامنكي آمريكايي
مداح مطهره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داده هاي بازه اي بدون محدوديت هاي علامت در تحليل پوششي داده ها
احمدپور منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده كارا در تحليل پوششي داده ها با توجه به واحد تصميم گيرنده ايده آل و ضد ايده آل با وزن هاي مشترك
عباسي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده كارا به كمك مدل مبتني بر متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
وفائي نژاد كبري(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل DEA شبكه اي براي سنجش كارايي زنجيره تأمين
احمدزاده فرد مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي كسري با تابع قدرمطلق
صحافي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي گراديان مزدوج غيرخطي چندگامي براي مينيمم سازي نامقيد
حسين پورسلوكلائي كلثوم(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدد احاطه كننده و چندجمله ايهاي احاطه گر گرافهاي خاص و مكمل آنها
سركبيري اشرف سادات(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش كارايي سيستم هاي شبكه اي با ورودي ها و خروجي هاي نامطلوب توسط تحليل پوششي داده ها
ابوئي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده توسط تحليل پوششي داده ها با استفاده از روش رگرسيون فازي
قديرزاده ساميان زيور(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سبد سرمايه با استفاده از سبد سرمايه
باقري امين(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مسئله برنامه ريزي چندهدفي خطي كسري فازي
سعدالدين مجيد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رمضاني تكتم(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ریزی غیرخطی کاربردی
برنامه ریزی غیرخطی کاربردی
یک روش دای-لیائو طیفی کاهشی بر اساس ویژگی های روش شبه نیوتن(مجری اول)
(2023-04-16)
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از نظریه بازی مبتنی بر مدل SBM ورودی محور(مجری اول)
(2019-12-16)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی عمومی یک   (1086 بار دانلود)
رشته : فنی و مهندسی , گرایش : عموم گرایشها
ریاضی عمومی دو   (1107 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی ملکولی
برنامه ریزی ریاضی   (961 بار دانلود)
رشته : ریاضی , گرایش : کاربردی
تحقیق در عملیات 1   (1050 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : دولتی و صنعتی
تحقیق در عملیات پیشرفته   (1049 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : دولتی- صنعتی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
a_ashrafi@semnan.ac.ir
(+98)2331535755

فرم تماس